AARHUS
TECH

Uddannelsesudvalg

Se, hvem der sidder i udvalgene for AARHUS TECHs erhvervsuddannelser samt erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser

 

Oprettelse

Skolen opretter lokale uddannelsesudvalg i henhold til § 40 i Lov om erhvervsuddannelser af 16. juni 2015. Udvalgene skal tilsammen dække de erhvervsuddannelser, skolen udbyder.

Sammensætning

De lokale uddannelsesudvalg er paritetisk sammensat med hensyn til arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentation.

Valg af medlemmer

De medlemmer, der udpeges af organisationerne, skal have flertal i udvalget.
Medlemmerne skal desuden have tilknytning til det geografiske område, som de pågældende uddannelser dækker.

Medlemmer, der repræsenterer organisationer med sæde i det faglige udvalg, udpeges af dette efter indstilling fra organisationernes lokale afdelinger. Øvrige medlemmer udpeges af skolen.

Tilforordnede

En repræsentant for skolens ledelse, en repræsentant for skolens lærere og en repræsentant for skolens elever tilforordnes udvalget. Der kan endvidere tilforordnes en repræsentant for kommunalbestyrelsen.

Valg af formand

Uddannelsesudvalget vælger selv sin formand.

Sekretariatsbistand

Skolen stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget.

Forretningsgang

Udvalget fastsætter selv en forretningsgang for mødernes afholdelse, ledelse og dagsorden. Der udarbejdes et referat af møderne, som sendes til medlemmer, tilforordnede, det faglige udvalg samt skolens bestyrelse via skolens ledelse.

Virkeområde

Det lokale uddannelsesudvalgs virkeområde er de grundlæggende erhvervsuddannelser, men skolen ser gerne, at udvalget også involveres i efteruddannelsen af faglærte og kurser i øvrigt inden for det pågældende uddannelsesområde.

Arbejdsopgaver

De opgaver, der er nævnt i det følgende, fremgår af Lov om erhvervsuddannelser, § 39 og § 41. Loven giver mulighed for, at de faglige udvalg kan overdrage opgaver til de lokale uddannelsesudvalg. Desuden indeholder listen af arbejdsopgaver også opgaver, som AARHUS TECH gerne ser varetaget af de lokale uddannelsesudvalg.

Generelt

Udvalget skal:

 • rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører de uddannelser, der er omfattet af udvalgets virksomhedsområde,
 • i samarbejde med skolen fastlægge undervisningens nærmere indhold,
 • følge behovet for fornyelse af regler (jf. uddannelsesbekendtgørelsen) for de enkelte uddannelser og komme med forslag hertil,
 • indstille valgfag af lokal betydning til skolen,
 • medvirke til at udbygge samarbejdet mellem skolen og det lokale
  erhvervsliv,
 • informere virksomheder i skolens opland og disses medarbejdere om de uddannelser, skolen kan tilbyde, og om de vilkår og muligheder skolen har for at opfylde virksomhedernes og medarbejdernes behov,
 • informere skolen om virksomhedernes og medarbejdernes ønsker og behov vedrørende skolens virksomhed.

Lokale uddannelsesbehov

Udvalget skal

 • virke for de bedst mulige uddannelsesmæssige forhold i oplæringsvirksomhederne.
 • informere skolen og de faglige udvalg om aktuelle og kommende
  uddannelsesbehov,
 • bistå skolen ved udarbejdelse af forslag til etablering af aktiviteter svarende til behov.

Fremskaffelse af lærepladser

Jf. Lov om erhvervsuddannelser § 43, stk. 2, skal udvalgene:

 • virke for, at der tilvejebringes det antal lærepladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af lærepladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling.

Opgaver overdraget af de faglige udvalg

De faglige udvalg kan overdrage nogle af deres opgaver til de lokale uddannelsesudvalg, hvis det er mest hensigtsmæssigt at disse løses på lokalt plan - f.eks.:

 • godkendelse af lærepladser,
 • virke for gode uddannelsesmæssige forhold i oplæringsvirksomheden,
 • behandle tvistigheder mellem elever og virksomheder,
 • behandle dispensationsmuligheder i enkelte uddannelsesforløb.

Øvrige opgaver

Spørgsmål, der forelægges udvalget af skolen, eleverne og virksomhederne samt af de faglige udvalg og organisationerne, skal behandles.

Det lokale uddannelsesudvalgs adresse

For at sikre en ensartet og hurtig kommunikation foregår kontakten til og fra udvalget gennem skolen.

Information til det lokale uddannelsesudvalg

Skolen viderebringer informationer, til udvalget, der er af betydning for dettes arbejde.