AARHUS
TECH

Sanktioner

Vi accepterer ikke, at du overtræder skolens ordensregler. Her kan du læse, hvilke sanktioner, der gælder på AARHUS TECH.

Hvis du bruger din mobil til private formål i undervisningen

Du kan blive udelukket fra lektionen.

 

Hvis du optager eller fotograferer andre på skolen

Du skal altid have udtrykkelig tilladelse af alle medvirkende personer, inden du fotograferer, filmer eller optager situationer på skolen. At optage eller dele optagelser af elever eller ansatte uden tilladelse er en særlig grov overtrædelse af skolens ordensregler og kan resultere i bortvisning. Hvis du er under 18 år vil dine forældre blive kontaktet og informeret om situationen.

 

Hvis du har for meget fravær

Det har alvorlige konsekvenser for din uddannelse, hvis du ikke kommer til timerne.

Fravær i enkelte fag

Du kan miste retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Fravær kan også betyde, at du ikke kan få en standpunktskarakter. Din faglærer vil kontakte dig om fraværet.

Du kan løbende se, hvor meget fravær der er registreret på AARHUS TECH-app'en eller i Selvbetjening. Du kan gøre indsigelse mod det registrerede fravær.
Det er dit ansvar at påvise, hvilke undervisningsaktiviteter du uretmæssigt er blevet ført fraværende for. Snak med den relevante faglærer, som tager stilling til, om der er sket en fejl.

Fravær under skoleoplæring

Ikke-godkendt fravær gives kun ved fravær en hel dag. Du får ikke løn for den pågældende dag.

Første gang med ikke-godkendt fravær får du en mundtlig advarsel, som dokumenteres i Its learning. Anden gang med ikke-godkendt fravær får du en skriftlig advarsel, og tredje gang udmeldes du af skoleoplæring. Al anden fravær registreres som ’for sent’.

Instruktøren i skoleoplæringen giver en advarsel, hvis du ikke lever op til egnethedskriteriet eller har fravær. Advarslerne kan være mundtlige ved førstegangsforseelser. Derefter er advarsler og eventuel udmeldelse skriftlige.

 

Hvis du ikke er aktiv under dit studie

For at tage en uddannelse er det afgørende, at du afleverer opgaver til tiden, møder til timerne og til tiden og desuden er aktiv i undervisningen.

Hvis du ikke lever op til kravene, kan du

 • miste retten til at gå til prøve i et eller flere fag, der afsluttes den pågældende skoleperiode

Hvis du alligevel får lov til at fortsætte på næste trin, skal du gå til prøve i de fag, du mangler, i næste skoleperiode.

 • blive bortvist og dermed udskrevet af skolen

Hvis du har fravær uden lovlig grund eller groft overtræder skolens ordensregler og sikkerhedsforskrifter, kan du bortvises. Det kan ske, når alle forsøg på at rette op på adfærden er forsøgt. Fravær i forbindelse med bortvisningen registreres i fraværsregistreringssystemet.

 • få stoppet din uddannelsesstøtte, SU

For at modtage SU skal du være studieaktiv. Hvis du efter advarsler fra lærer eller kontaktlærer fortsat har fravær og ikke afleverer opgaver, eller du ikke er aktiv i undervisningen, skal skolen standse udbetalingen af SU.

Du får øjeblikkelig besked om dette pr. mail/SMS, og det noteres i Itslearning.

Hvis du ikke er studieaktiv på grund af sygdom, fødsel, adoption eller andre særlige forhold, kan du få dispensation. Består du ikke en eksamen, kan du få SU til at gå om.
Hvis dit uddannelsessted fraråder dig at gå til eksamen, fordi de ikke regner med, at du består, og i stedet for godkender, at du går om, kan du fortsætte med at få SU, selvom du ikke går til en planlagt prøve eller eksamen.

 • kan nægtes at rykke op til næste trin

Dine lærere vurderer, om dit niveau er godt nok til at gå videre i uddannelsen. Afleveringer og fravær kan indgå i vurderingen.

 

Hvis du ikke har respekt for andre i din adfærd

En overtrædelse af skolens regler for almindelig orden og samvær, herunder tyveri, får konsekvenser. Du kan blive udelukket fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. Dette tæller med i dit fravær. Du kan få en advarsel og evt. blive bortvist.

 

Hvis du drikker alkohol, tager stoffer eller udøver vold

Vi betragter det som en særlig grov overtrædelse af reglerne, hvis du indtager rusmidler eller er i besiddelse af rusmidler for at sælge dem videre på skolen. 

Vold og trusler meldes som udgangspunkt altid til politiet, som angivet i skolens voldspolitik.

Hvis du er involveret i voldsepisoder og er under 18 år, bliver dine forældrene kontaktet af skolen.

 

Hvis du ryger i skoletiden

Ved overtrædelse af rygestoppolitikken sker der følgende:

 1. Første gang får du en mundtlig advarsel, hvor regler gennemgås og indskærpes, og du tilbydes hjælp til rygestop.
 2. Anden gang er det en skriftlig advarsel med orientering om, at såfremt rygeforbuddet overtrædes igen vil det medføre bortvisning fra skolen. Du tilbydes igen hjælp til rygestop. 
 3. Tredje gang rygeforbuddet overtrædes, indkaldes du til en samtale med henblik på midlertidig bortvisning. 
 4. Fjerde gang rygeforbuddet overtrædes er det permanent bortvisning fra skolen. 

 

Hvis du snyder eller kopierer andres opgaver

Dine opgaver skal være lavet selvstændigt uden brug af afskrivning, kopiering eller brug af kunstig intelligens.

Du vil blive bedt om at skrive og aflevere en ny opgave, hvis du har skrevet betydelige dele af en opgave af eller snydt på anden måde. Desuden får du en advarsel.

Hvis det sker mere end én gang, bliver du bortvist fra skolen. Skolens ledelse træffer den endelige afgørelse efter indberetning og samråd med underviser og evt. censor.

Der er tale om afskrift og snyd, hvis:

 • en anden har skrevet din opgave eller dele af den.
 • du har skrevet dele af opgaven af efter en kilde, du ikke opgiver. Internettet er også en kilde, der skal opgives med konkret hjemmesideadresse.
 • du har brugt et AI-program (kunstig intelligens) til at skrive din opgave.

Skolen bruger forskellige værktøjer, der kan afsløre snyd, blandt andet ved at sammenligne indsendte opgaver med de mange opgavedatabaser, der ligger på nettet. Din lærer får tilbagemelding om, hvor omfattende snyderiet er.